Regelsæt for ATTAT
- et email - og konferencesystem for undervisningsinstitutionerne i Grønland

Overordnede regler for brug af ATTAT
Administration af ATTAT
ATTAT ejes og administreres af Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, KIIIP. Al brug af ATTAT skal finde sted efter det til enhver tid gældende "Regelsæt for ATTAT" samt KIIIP`s anvisninger i øvrigt.

De enkelte brugere indestår for, at den anvendelse, der finder sted af ATTAT, er lovlig.

KIIIP forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at udelukke brugere, som ikke overholder "Regelsæt for ATTAT", eller som foretager sig lovstridige handlinger på ATTAT.

Tilmelding
Proceduren for tilmelding af brugere til ATTAT findes i den lukkede konference Brugeroprettelse

Kontaktpersoner

Ved tilmelding angiver skolen navnet på den lærer, som ønskes som Kontaktperson. Denne får adgang til at oprette brugere på institutionen.

Kontaktpersonen skal meddele ATTAT-supporten om brugere, som forlader institutionen, via den lukkede konference Brugeroprettelse.

Brugere
Alle lærere (personale) og elever fra uddannelsesinstitutioner hørende under KIIIP samt grønlandske studerende i udlandet kan oprettes som brugere.

Lærere og elever fra andre skoler/institutioner kan oprettes som brugere efter særlig aftale.

Eksterne brugere
Personer, som deltager i pædagogiske projekter med deltagelse af lærere/elever kan periodisk blive oprettet som brugere på ATTAT. Det kan dreje sig om forældre, forlagspersonale, forfattere eller lign. Sådanne brugere må kun anvende ATTAT i forbindelse med det nærmere angivne projekt og på de nærmere aftalte vilkår.

Brugeradgang
Alle brugere får en personlig adgang til ATTAT med egen mailbox.

Ved oprettelser skal ATTATs navneregler følges. Disse findes i særskilte brugeroprettelsesvejledninger, som kan findes i den lukkede konference Brugeroprettelse på ATTAT.

Alle brugere får via skolens Kontaktperson udleveret BrugerID og Kodeord.

Brugere må ikke udlevere deres personlige BrugerID og Kodeord til andre.

Brugere må kun benytte eget BrugerID og Kodeord ved indlogning.

Brugere kan selv ændre sit Kodeord. En bruger må ikke logge sig ind med en anden brugers BrugerID og Kodeord.

En bruger må ikke afsende post fra en anden brugers mailbox.

Ingen brugere på ATTAT må optræde anonymt.

Nyt kodeord
Kontaktpersonen kan i den lukkede konference Brugeroprettelse på ATTAT bede om nyt kodeord for de af institutionens brugere, som måtte have behov herfor.

Internetadresse
Alle brugere får automatisk en internet-emailadresse efter modellen : fornavn.efternavn@attat.gl

Reklamer / kommerciel brug
Der må ikke udføres kommerciel virksomhed på ATTAT.

Brugere må ikke reklamere for produkter, som de selv er økonomisk engageret i, heller ikke ved angivelse af hyperlinks.

Alm. reklamevirksomhed må ikke finde sted på ATTAT.

Brugere må godt anmelde materialer til brug for undervisning.

Kursusopslag kan ske i de særlige konferencer med navn Kursusopslag.

Særlig anvendelse
Hvis ATTAT ønskes anvendt i en eksamens / prøve-situation, skal dette meddeles Administrationssupporten senest 14 dage før eksamen.

Support
Lærere fra alle skoleformer og studerende ved videregående uddannelser kan få teknisk vejledning til brug af ATTAT i konferencen Ikiuut-Hjælp --> Teknisk support, fra ATTAT - support på tlf.: 349891, mandag - fredag fra kl. 8.00 - 16.00, eller på e-mail : support@attat.gl

Kontaktpersoner kan få hjælp til brugeradministrationen i den lukkede konference Brugeroprettelse.

Brugerne kan få hjælp i konferencen, Ikiuut-Hjælp --> Pædagogisk support.

Åbningstid
ATTAT er tilgængelig alle dage hele døgnet.

Systemarbejde
Systemarbejde, som er nødvendigt for ATTATs øjeblikkelige driftsstabilitet, kan til enhver tid iværksættes.

Ansvar
Alle brugere er selv ansvarlig for indhold i indlæg og evt. vedlagte filer sendt fra brugerens BrugerID og Kodeord.

Brugen af ATTAT finder sted på brugerens eget ansvar og risiko, og KIIIP påtager sig intet ansvar hverken direkte eller indirekte for tab og/eller skader, som måtte opstå ved brugen af ATTAT. For elever under myndighedsalder fastsætter skolen selv ansvarsfordelingen mellem skole og elev. KIIIP påtager sig ligeledes intet ansvar for data lagret på ATTATs servere.

Ændring af regelsæt
Ret til ændringer i dette regelsæt forbeholdes. Det til enhver tid gældende regelsæt vil altid være tilgængelig på ATTAT i konferencen Ikiuut-Hjælp.


Generelle regler for brug af ATTAT

Etik
Alle i samfundet gældende regler gælder også på ATTAT.

Brugerne må ikke udføre handlinger, som på nogen måde kan medføre tekniske problemer for ATTAT eller for andre brugere.

ATTAT-supporten må til enhver tid foretage de nødvendige dispositioner for at undgå tekniske problemer.

ATTAT-supporten må kun åbne indlæg i Mailbox/lukkede konferencer efter brugerens/Ordstyrerens tilladelse, med mindre hensyn til ATTATs driftsstabilitet kræver det.

Brugere, som ikke overholder ATTATs regler, kan efter ATTAT-supportens skøn udelukkes som brugere på ATTAT. Afgørelsen kan ankes til KIIIP.

Skolen bør udforme sin egen politik for anvendelse af ATTAT. Gældende for både lærere og elever.

Mailbox
Alle brugere har en personlig Mailbox.

Fra Mailbox må sendes til :

  1. alle brugere på ATTAT vha. ATTATs Katalog
  2. alle internetadresser
  3. alle åbne konferencer på ATTAT
  4. lukkede konferencer, hvis internetadresse er kendt, og som ikke indeholder komma/æ/ø/å i konferencenavnet.
I Mailbox kan modtages :

  1. post fra andre ATTAT-brugere
  2. internetpost fra andre mail-systemer.

Post gemmes automatisk i Mailbox i 360 dage. Brugeren kan selv ændre udløbstiden for det enkelte brev.

Post i Mailbox kan auto-forwardes til andet postssytem, ligesom der kan afgives auto-svar på indkommende post.

En bruger logges ud ved mere end 15 minutters inaktivitetstid. Der gives advarsel 2 min. inden udlogning.

En bruger kan være online max. 8 timer pr. døgn.

Alle brugere er hver især anvarlig for afsendt post.
Ingen vedlagte filer må indeholde ulovligt materiale, og vedlagte filer må ikke være virus-befængte.

Et indlæg/brev inklusive vedlagte filer må tilsammen højst være på 25 MB.

Et udgående internet-brev inklusive vedlagte filer kan tilsammen højst være på 2 MB.

Et indgående internet-brev inklusive vedlagte filer kan tilsammen højst være på 4,2 MB.

Brugere må ikke sende brev til grupper af modtagere på mere end 50 brugere.

Brugere må ikke sende post til en tilfældig udvalgt gruppe af modtagere.

Kalender
ATTAT indeholder en kalenderfunktion, som er åben for alle.

Resume
Alle brugere har adgang til at udfylde sit Resume. Dette bør udfyldes og omfatte oplysning om mindst skole og lærer / elev-status.

Konferencer
For konferencer findes et særligt Konferenceregelsæt, som kan findes på ATTAT i konferencen Ikiuut-Hjælp --> Konferencer

Åbne konferencer
Alle lærere (personale) har adgang til de åbne konferencer i områderne Ilinniartitsisut / Lærere og Atuartut / Elever.

Alle lærere kan ønske åbne konferencer oprettet.

Alle elever har adgang til de åbne konferencer i området Atuartut / Elever.

Lukkede konferencer
Alle lærere (personale) kan ønske lukkede konferencer oprettet.

Ordstyrere
For Ordstyrerne findes et særligt Ordstyrerregelsæt, som kan findes på ATTAT i konferencen Ikiuut-Hjælp --> Pædagogisk support

Chat
Alle personlige brugere har adgang til chatfunktionerne.

Offline-reader
Alle brugere har adgang til at benytte offline-readeren. Vejledning kan findes i konferencen Ikiuut-Hjælp --> Offline-reader


14. marts 2002